Shërbime

E DREJTA E SHOQËRIVE TREGTARE

Konsulencë dhe asistencë në themelimin e shoqërive tregtare dhe degëve të shoqërive të huaja, në operacionet e jashtëzakonshme, si shitja e aksioneve/kuotave etj.

Read more

E DREJTA DOGANORE

Studio u ofron klientëve eksperiencën dhe konsulencën e saj në çështjet administrative dhe gjyqësore në fushën e të drejtës doganore,

Read more

E DREJTA TREGTARE DHE KONTRATAT

Konsulencë dhe asistencë në përpunimin, hartimin dhe negociimin e kontratave tregtare në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar,

Read more

E DREJTA BANKARE

Asistojmë insitucionet bankare në territorin e Republikës Shqipërisë në të gjitha çështjet ligjore që lidhen me shërbimet financiare dhe mbrojtjen e investitorëve

Read more

E DREJTA PROCEDURALE DHE ARBITRAZHI CIVIL E TREGTAR / ADR

Asistencë në procese gjyqësore dhe të Arbitrazhit për çështjet e së drejtës civile dhe tregtare, e përgjegjësisë jashtë-kontraktore, e të drejtës reale dhe e trashëgimisë,

Read more

REKUPERIMI I KREDIVE / MBLEDHJA E BORXHEVE

Përmes eksperiencës dhe lidershipit tonë në sektor, ne kemi zhvilluar një qasje metodologjike drejt rekuperimit të kredisë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Read more

E DREJTA TATIMORE

Forca e vërtetë i një shoqërie tregtare qëndron në aftësinë për të menaxhuar sa më mirë të ardhurat e tij dhe për të përmbushur detyrimet tatimore.

Read more

E DREJTA E PUNËS

Kemi një eksperiencë të konsoliduar në të drejtën e punës.

Read more

ENERGJIA E RINOVUESHME

Tregu i energjisë së rinovueshme po rritet në mënyrë të qëndrueshme në të gjithë botën dhe i është nënshtruar ndihmave shtetërore.

Read more