Kategori: Lajme

Leje Unike të qëndrimit për të huajt (ortak dhe Administrator i një shoqërie tregtare) – Interpretim i Policisë së Shtetit Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit

“Legale Albania” me një eksperiencë të gjatë në konsulencën e subjekteve tregtare vendase dhe të huaja (veçanërisht), asiston në mënyrë të vazhdueshme shtetasit e huaj për ndjekjen e procedurave të lejeve të qëndrimit të cilët punojnë në Republikën e Shqipërisë. Një pjesë e konsiderueshme e tyre, janë në rolin e administratorit, të ortakut apo të […]

read more

Ndryshime në Ligjin “Për nxitjen e punësimit”

Në Fletoren Zyrtare Nr. 105, datë 13.07.2023 është publikuar Ligji Nr. 47/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më datë 22.06.2023. Me anë të këtij Ligji rregullohet edhe boshllëku procedurial në lidhje me pagesën e një vlere monetare për llogari të […]

read more

Gjykim administrativ – Kontroll kushtetues i dispozitave të Ligjit nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, i ndryshuar

Studio ligjore “Legale Albania”, përfaqësuar nga Av. Dr. Lulzim Alushaj në bashkëpunim me Av. Xhesilda Balashi dhe Av. Eva Priska, në një gjykim administrativ prane Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë ku përfaqëson një subjekt tregtar subjekt i parashikimeve të ligjit nr. 112/2020, ka paraqitur pranë kësaj së fundit kërkesë proceduriale për kontrollin incidental […]

read more

Akt normativ masa lehtësuese për Ekportuesit, ndryshime në Ligjin nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”

Pas miratimit të ligjit të ri nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i cili përcaktoi disa rregulla të reja në fushën e taksimit për të ardhurat personale dhe fitimin korporativ, më datë 7 qershor 2023 Këshilli i Ministrave ka miratuar Aktin Normativ “Për disa shtesa në Ligjin nr.29/2023, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”  për […]

read more

Mbikqyrja audiovizive – ndryshime në Ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”

Më datë 13.04.2023, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr. 30/2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë e Shqipërisë”, të ndryshuar. Ky ligj është përafruar me Direktivën Europiane 2018/1808 të Parlamentit Europian dhe Këshillit datë 14 nëntor 2018, që ndryshon Direktivën 2010/13/BE “Për […]

read more

Tatime, metodat alternative të vlerësimit tatimor – ndryshime thelbësore në ligjin e procedurave tatimore

Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore nr. 9920/2008, me Ligjin Nr. 83/2022, datë 24.11.2022, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 173, datë 22 Dhjetor 2022, kanë futur në legjislacionin procedurial tatimor duke i dhënë një mundësi të re të vlerësimit tatimor Administratës tatimore. Bëhet fjalë për nenin 71/2 të këtij ligji të titulluar “Përdorimi i metodave […]

read more

Av. Lulzim Alushaj emërohet anëtar i Këshillit Ekzekutiv të Shoqatës së Sipërmarrësve Italianë në Shqipëri – A.I.IA.

Shoqata e Sipërmarrësve Italianë në Shqipëri (A.I.I.A), anëtare e CONFIMI INDUSTRIA ITALI, zhvillon përgjithësisht aktivitetin e saj në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ka për qëllim bashkëpunimin me realitetet e Konfindustrisë Ballkanike dhe/ose Italiane. Në fushën e roleve të luajtura nga komponentët e sistemit, aftësive dhe fuqive të dhëna, Shoqata ka për qëllim promovimin, […]

read more

Pronarët përfitues Vendim i Gjykatës së drejtësisë së B.E. – së Seksioni i Madh

Në Republikën e Shqipërisë, prej vitit 2020, ka hyrë në fuqi ligji nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues” i cili ka pësuar një ndryshim të shpejtë edhe me ligjin nr. 6/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues”. Duke qenë një ligj kombëtar i përafruar pjesërisht me […]

read more

Puno me ne në Legale Albania

Je një i sapo diplomuar Master në Drejtësi ose Financë? Je në kërkim të një eksperience profesionale në një ambient motivues? “Legale Albania”, për arsye të zgjerimit të saj në fushat e ekspertizës, është në kërkim të figurave të reja junior si “jurist” dhe “financier” që kanë inisiativë, energji, pasion që të ndërmarrin një eksperiencë […]

read more

Legale Albania në botën e prodhimit kinematografik

Legale Albania ka asistuar nga ana ligjore Blueberry’s Production, shoqërinë e prodhimit kinematografik të filmit “Policë për kokë”, në të gjitha fazat kontraktuale të cilat kanë përfshirë në prodhimin e filmit subjekte të ndryshme të sektorit kinematografik vendase dhe të huaja. Filmi u shfaq në premierë më datë 11 janar 2023 pranë Kinema “Millennium” në […]

read more