Muaj: Korrik 2023

Ndryshime në Ligjin “Për nxitjen e punësimit”

Në Fletoren Zyrtare Nr. 105, datë 13.07.2023 është publikuar Ligji Nr. 47/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më datë 22.06.2023. Me anë të këtij Ligji rregullohet edhe boshllëku procedurial në lidhje me pagesën e një vlere monetare për llogari të […]

read more

Gjykim administrativ – Kontroll kushtetues i dispozitave të Ligjit nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, i ndryshuar

Studio ligjore “Legale Albania”, përfaqësuar nga Av. Dr. Lulzim Alushaj në bashkëpunim me Av. Xhesilda Balashi dhe Av. Eva Priska, në një gjykim administrativ prane Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë ku përfaqëson një subjekt tregtar subjekt i parashikimeve të ligjit nr. 112/2020, ka paraqitur pranë kësaj së fundit kërkesë proceduriale për kontrollin incidental […]

read more