Muaj: Qershor 2023

Akt normativ masa lehtësuese për Ekportuesit, ndryshime në Ligjin nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”

Pas miratimit të ligjit të ri nr. 29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i cili përcaktoi disa rregulla të reja në fushën e taksimit për të ardhurat personale dhe fitimin korporativ, më datë 7 qershor 2023 Këshilli i Ministrave ka miratuar Aktin Normativ “Për disa shtesa në Ligjin nr.29/2023, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”  për […]

read more