Muaj: Prill 2023

Mbikqyrja audiovizive – ndryshime në Ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”

Më datë 13.04.2023, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr. 30/2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë e Shqipërisë”, të ndryshuar. Ky ligj është përafruar me Direktivën Europiane 2018/1808 të Parlamentit Europian dhe Këshillit datë 14 nëntor 2018, që ndryshon Direktivën 2010/13/BE “Për […]

read more