Muaj: Shkurt 2023

Av. Lulzim Alushaj emërohet anëtar i Këshillit Ekzekutiv të Shoqatës së Sipërmarrësve Italianë në Shqipëri – A.I.IA.

Shoqata e Sipërmarrësve Italianë në Shqipëri (A.I.I.A), anëtare e CONFIMI INDUSTRIA ITALI, zhvillon përgjithësisht aktivitetin e saj në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ka për qëllim bashkëpunimin me realitetet e Konfindustrisë Ballkanike dhe/ose Italiane. Në fushën e roleve të luajtura nga komponentët e sistemit, aftësive dhe fuqive të dhëna, Shoqata ka për qëllim promovimin, […]

read more

Pronarët përfitues Vendim i Gjykatës së drejtësisë së B.E. – së Seksioni i Madh

Në Republikën e Shqipërisë, prej vitit 2020, ka hyrë në fuqi ligji nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues” i cili ka pësuar një ndryshim të shpejtë edhe me ligjin nr. 6/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues”. Duke qenë një ligj kombëtar i përafruar pjesërisht me […]

read more