Muaj: Shtator 2022

Paqartësi mbi statusin e subjektit i ”pezulluar” regjistruar nga vetë QKB, për mosregjistrimin e pronarëve përfitues.

Mospërmbushja e detyrimit ligjor nga ana e subjekteve raportuese, për regjistrimin fillestar të të dhënave të pronarëve përfitues apo përditësimin sa herë që ndodhin ndryshime në këto të dhëna, rezulton se do të ketë pasoja, jo vetëm me pasojat financiare që vijnë si pasojë e gjobave, por edhe lidhur me statusin e veprimtarisë së tyre […]

read more