Muaj: Maj 2022

“Shtesa dhe ndryshime në legjislacionin për procedurat e regjistrimit dhe publikimit të të dhënave për pronarët përfitues”

Është publikuar dhe ka hyrë në fuqi menjëhërë pas botimit në Fletoren Zyrtare, datë 20.05.2022, Vendimi nr. 328, datë 18.05.2022, i Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 1088, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët […]

read more