Muaj: Nëntor 2021

Nga korrik 2022 më pak tatim mbi fitimin nga të ardhurat personale nga punësimi

Më datë 25.11.2021, është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me propozimin e Këshillit të Ministrave, ligji Nr. 113/2021, i cili ka vendosur zëvendësimin e Pasqyrës 1 të parashikuar në Ligjin Nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, në lidhje me tabelën për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi. Ligji i ri […]

read more

Ndryshimi i të dhënave në QKB, ndërthurje me fiskalizimin

Me një njoftim në faqen zyrtare të saj “Administrata Tatimore informon të gjithë tatimpaguesit, se në rastet kur ata kryejnë Kërkesë për ndryshim të të dhënave të biznesit, pranë sporteleve të QKB apo online nëpërmjet portalit e-albania, duhet të verifikojnë edhe Kodin e vendit të ushtrimit të aktivitetit në portalin SelfCare. Ky verifikim duhet të […]

read more