Muaj: Nëntor 2020

Mënyra të reja për deklarimet (on line) pranë Drejtorisë Rajonale të Tatimeve

Një rikujtesë për të gjithë subjektet: në bazë të Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”, subjektet që kryejnë transaksione me entet publike do të fillojnë procesin e fiskalizimit më 01 Janar 2021, dhe përgjatë vitit 2021 do të bëhen pjesë e këtij procesi edhe subjektet që kryejnë transaksione me klientë […]

read more

KUJDES/Risi në mbledhjen e borxhit tatimor – Ndryshim në Udhëzimin nr. 24, datë 02.09.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”

Më datë 12.11.2020 është publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 197, Udhëzimi nr. 44, datë 09.11.2020 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 24, datë 02.09.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. Ndryshon përgjegjësia e pagesës së borxhit tatimor duke u përfshirë, në rast mospagese nga subjekti tatimor, ortakët, aksionarët dhe Administratorët e këtyre […]

read more