Month: December 2020

Entry into force the application procedures for registration and publication of data in the Register of Beneficial Owners

With the publication in the Official Journal no. 233, dated 30.12.2020, has been published the Decision of the Council of Ministers no. 1088 dated 24.12.2020 “On determining the manner and procedures of registration and publication of data on beneficiary owners, as well as notification by the competent state authorities and obligated entities”. According to this […]

read more

Hyn në fuqi procedura e aplikimit për regjistrimin dhe publikimin e të dhënave në Regjistrin e Pronarëve Përfitues

Me publikimin në Fletoren Zyrtare nr. 233, datë 30.12.2020 është publikuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1088 i datës 24.12.2020 “Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente e nga subjektet e detyruara”. Sipas këtij vendimi, aplikimi […]

read more